Výzva – Spolupráca v poľnohospodárstve (MÁJ 2018)

Dňa 28.5.2018 bola Pôdohospodárskou platobnou agentúrou vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych[…]

Výzva – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (APRÍL 2018)

Dňa 18.4.2018 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17) LINK NA VÝZVU ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: Predmetom tejto výzvy je podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie[…]

Výzva – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (APRÍL 2018)

Dňa 18.4.2018 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16) LINK NA VÝZVU ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: Predmetom tejto výzvy je podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie[…]

Výzva – Podpora inteligentných inovácií v priemysle (FEBRUÁR 2018)

Dňa 12.2.2018 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15) LINK NA VÝZVU ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: Predmetom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu[…]

Výzva – Priemyselný výskum a experimentálneho vývoj – Zdravé potraviny a životné prostredie (DECEMBER 2017)

Dňa 15.12.2017 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie LINK NA VÝZVU ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s[…]

Výzva – Priemyselný výskum a experimentálneho vývoj – Priemysel pre 21. storočie (DECEMBER 2017)

Dňa 15.12.2017 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie LINK NA VÝZVU ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným[…]

Výzva – Priemyselný výskum a experimentálneho vývoj – Dopravné prostriedky (DECEMBER 2017)

Dňa 15.12.2017 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie LINK NA VÝZVU ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s[…]

Výzva – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP – technológie (November 2016)

Výzva na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP. Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

Výzva – kultúrny a kreatívny sektor MSP (Október 2016)

Dňa 18.10.2016 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora). Link na výzvu Zoznam oprávnených typov podnikania ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: – umožňuje získať až 95% nenávratný finančný príspevok pre[…]