Výzva – Podpora inteligentných inovácií v priemysle (FEBRUÁR 2018)

Dňa 12.2.2018 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15)


LINK NA VÝZVU


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE:

Predmetom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku.

• výzva umožňuje získať až do 55% nenávratný finančný príspevok – od 100 tisíc Eur do 2 miliónov EUR
• celková dotácia je 30 miliónov EUR
• žiadosti je treba podať do 30.4.2018 (ukončenie prvého kola)
• výzva je určená pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského

Medzi inteligentné inovácie patria najmä:

• Kyber-fyzikálne systémy (CPS)
• Digitalizácia výrobného procesu
• Automatizácia výrobného procesu
• Robotizácia výrobného procesu, vrátane kolaboratívnej robotiky
• Internet vecí (IoT)
• Big Data
• Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems – PLM)
• Digitálne dvojča (Digital Twin)
• Exponenciálne technológie
• Rozšírená realita
• Nové senzory
• Kybernetická bezpečnosť

Vypracovanie a podanie projektu Vám zabezpečíme za zvýhodnených podmienok.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky (0918 512 604), mailom (rkovac@europrojekt.sk) alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.