Výzva – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (APRÍL 2018)

Dňa 18.4.2018 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17)


LINK NA VÝZVU


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE:

Predmetom tejto výzvy je podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel.

• výzva umožňuje získať až do 80% nenávratný finančný príspevok na výskum a 55% na inovačnú časť projektu
• výška dotácie je od 200 tisíc Eur do 1 milióna EUR
• celková dotácia je 24 miliónov EUR
• žiadosti je treba podať do 29.6.2018 (ukončenie prvého kola)
• výzva je určená pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského

Oprávnenými aktivitami budú:

• Priemyselný výskum
• Experimentálny vývoj (výsledkom je prototyp, duševné vlastníctvo, alebo vyvinutý softvér)
• Ochrana práv duševného vlastníctva
• Realizácia inovačných opatrení (inovácia produktu, inovácia procesu, organizačná inovácia)

Produktové línie podporované v rámci tejto výzvy:

LINK NA LÍNIE

Financovanie projektu je možné realizovať prostredníctvom predfinancovania, refundácie, alebo ich kombináciou.

Vypracovanie a podanie projektu Vám zabezpečíme za výhodných podmienok. V rámci týchto aktivít vykonávame:

• Prvotné overenie oprávnenosti žiadateľa čerpať dotáciu z výzvy
• Komunikácia a usmernenie klienta na účely určenia hlavných cieľov projektu
• Stanovenie harmonogramu prípravy a vypracovania projektu
• Vypracovanie projektu na základe podkladov od klienta v rámci harmonogramu
• Príprava verejného obstarávania
• Odovzdanie projektu a začatie verejného obstarávania
• Realizácia verejného obstarávania
• Komunikácia s riadiacim orgánom v prípade nutnosti doplnenia Žiadosti o NFP
• Komunikácia a usmerňovania klienta v rámci realizácie projektu a podania žiadostí o platbu
• Osobná účasť pri kontrolách zo strany riadiaceho orgánu a konzultácia s klientom v rámci ich prípravy
• Príprava monitorovacích správ pre klienta v rámci monitorovacieho obdobia (3 – 5 rokov po ukončení realizácie projektu)

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky (0918 512 604), mailom (rkovac@europrojekt.sk) alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.