Výzva – Spolupráca v poľnohospodárstve (MÁJ 2018)

Dňa 28.5.2018 bola Pôdohospodárskou platobnou agentúrou vyhlásená

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov (kód 32/PRV/2018)


LINK NA VÝZVU


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE:

Predmetom tejto výzvy je okrem vyššie uvedeného aj podpora podnikov v rámci investícií do hmotného majetku – Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve a investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby. Výzva je určená pre investície do poľnohospodárskych podnikov a na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

• výzva umožňuje získať od 50%-70% nenávratný finančný príspevok
• výška dotácie je až do 2,25 milióna EUR v súčte pre všetkých partnerov
• celková dotácia je takmer 50 miliónov EUR
• žiadosti je nutné podať do 20.8.2018
• projekt sa podáva za minimálne troch partnerov spoločne
• výzva je určená pre všetky kraje vrátane Bratislavského
• podmienkou je vytvorenie minimálne jedného odbytového miesta

Oprávnenými aktivitami budú:

• Aktivita 1: rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov – dodávateľský reťazec, ktorého súčasťou nie je viac než jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom. Sprostredkovateľom môžu byť podniky resp. iné právne subjekty prevádzkujúce reštaurácie, školské jedálne, hotely, závodné kuchyne, nemocnice, obchody predávajúce konečnému spotrebiteľovi, veľkoobchody, ako aj spracovateľ poľnohospodárskych produktov.

• Aktivita 2: rozvoj miestnych trhov – miestny trh je definovaný ako okruh 100 km od miesta pôvodu výrobku alebo ako územie vyššieho územného celku, v ktorom sídli poľnohospodársky podnik pôvodu výrobku (pôdohospodárskej komodity – napr. jačmeň, mlieko, hrozno, ošípaná)

Možnosť získať príspevok na:

• technológiu spracovania pekárenských, mliekarenských, mäsových produktov
• mobilné odbytové miesta – automobily, kontajnerové predajne, elektronický predaj
• štúdie alebo plány na rozvoj dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov
• aktivity súvisiace s oživením logistickej platformy resp. krátkeho dodávateľského reťazca alebo miestneho trhu – napríklad školenia zamestnancov
• aktivity spojené s meraním a testovaním príslušných vzoriek
• prevádzkové náklady na uskutočnenie podnikateľského plánu, štúdie, prieskumu, alebo spolupráce a to len priame personálne náklady na pozície skladník, šofér, predavač, obsluha elektronického obchodu, telefonista, koordinátor projektu
• náklady na prenájom a služby spojené s prenájmom – predajne
• náklady na propagačné činnosti a marketing
• aktivity súvisiace so zvýšením produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia (len pre určité produkty)
• aktivity súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou skladovacích kapacít a pozberovej úpravy aktivity súvisiace so zlepšením odbytu (len pre určité produkty)
• aktivity spojené so zavádzaním výroby nových ako aj tradičných výrobkov, zavádzaním novej techniky/technológií, rozširovaním výroby, zvýšením efektívnosti výrobného procesu, zavádzaním a rozširovaním informačných a komunikačných technológií, podporou budovania odbytových miest pre odbyt poľnohospodárskej produkcie a produktov spracovania poľnohospodárskej výroby

Financovanie projektu je možné realizovať prostredníctvom predfinancovania, refundácie, alebo ich kombináciou.

Vypracovanie a podanie projektu Vám zabezpečíme za výhodných podmienok. V rámci týchto aktivít vykonávame:

• Prvotné overenie oprávnenosti žiadateľa čerpať dotáciu z výzvy
• Komunikácia a usmernenie klienta na účely určenia hlavných cieľov projektu
• Stanovenie harmonogramu prípravy a vypracovania projektu
• Vypracovanie projektu na základe podkladov od klienta v rámci harmonogramu
• Príprava verejného obstarávania
• Odovzdanie projektu a začatie verejného obstarávania
• Realizácia verejného obstarávania
• Komunikácia s riadiacim orgánom v prípade nutnosti doplnenia Žiadosti o NFP
• Komunikácia a usmerňovania klienta v rámci realizácie projektu a podania žiadostí o platbu
• Osobná účasť pri kontrolách zo strany riadiaceho orgánu a konzultácia s klientom v rámci ich prípravy
• Príprava monitorovacích správ pre klienta v rámci monitorovacieho obdobia (3 – 5 rokov po ukončení realizácie projektu)

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky (0918 512 604), mailom (rkovac@europrojekt.sk) alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.