Výzva – kultúrny a kreatívny sektor MSP (Október 2016)

Dňa 18.10.2016 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom:

Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).


Link na výzvu

Zoznam oprávnených typov podnikania


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE:

– umožňuje získať až 95% nenávratný finančný príspevok pre mikropodniky (zamestnávajúce menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR)
– oprávnené priame výdavky sú veľmi širokého rozsahu:

• stavebné práce;
• nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia;
• nákup krátkodobého materiálu;
• prenájom priestorov a/alebo techniky;
• nákup softvéru a licencií;
• výdavky na marketingové aktivity;
• obstaranie služieb.

– rozsah činností na ktoré sa dá využiť NFP sa síce týka kultúrneho a kreatívneho priemyslu je pomerne široko definovaný:

• vydávanie kníh, novín a časopisov,
• maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach,
• maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach,
• prekladateľské a tlmočnícke činnosti,
• fotografické činnosti,
• umelecká tvorba,
• prevádzka kultúrnych zariadení,
• remeselná výroba – stolári, šperky, sklári….,
• reklamné agentúry (avšak len prostredníctvom osôb FO – slobodné povolania – vysvetlím na požiadanie)
• tvorba počítačových hier,
• castingové činnosti,
• činnosti komerných umeleckých galérií,
• činnosti knižníc, archívov, múzeií……
• výroba filmov, videozáznamov, TV programov, rozhlasové vysielanie….

HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU:

1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

2. Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení (oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu)
– maximálne 10% z COV – musí byť súčasne s aktivitou č.1

3. Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.)

4. Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie

5. Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest – maximálne 40% z COV – musí byť súčasne s aktivitou č.1,2,3 alebo 4

PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU:

Riadenie projektu, informovanie a komunikácia, verejné obstarávanie, príprava ŽoNFP – maximálne 10% z COV

Poznámka: Všetky mzdové výdavky – maximálne 25,52 EUR bez DPH na osobohodinu. Výdavky na informovanie a komunikáciu maximálne 500 EUR bez DPH.

HLAVNÁ A JEDINÁ PODMIENKA VÝZVY:

Vytvorenie nových pracovných miest – na každých 50 000 EUR nenávratného finančného príspevku je potrebné vytvoriť 1 pracovné miesto udržateľné po dobu 36 mesiacov.

AKÁ JE CELKOVÁ VÝŠKA PROSTRIEDKOV?

50 mil. Eur z toho je 2 mil. pre Bratislavu a 48 mil. EUR pre ostatné kraje SR

Minimálna výška príspevku na projekt je stanovená na 50 000 EUR.
Maximálna výška príspevku na projekt je stanovená na 200 000 EUR.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU?

Celá SR

UZÁVIERKA VÝZVY

Do 28.2.2017


Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, mailom alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.